הסכם לקוחות לכל הקורסים והתוכניות במכללת כוונה

הסכם ללקוחות מכללת כוונה

התכנים של מכוללת כוונה מוגנים בזכויות יוצרים ואני רוכש אותם לשימושי האישי אני מבין שאין לי רשות ללמד או להכשיר אנשים אחרים בכלים שלמדתי בכל מקום שהוא

את/ה עומד/ת להכנס להסכם מחייב

הואיל ו"כוונה – אימון והדרכה בע"מ" (להלן:"המכללה") הינה מכללה המיועדת לאפשר לכל אדם גישה לעבודה פנימית ולהתפתחות אישית ממקורות היהדות, גישה שתאפשר לו לאחד באופן שלם את הכוחות השונים שבקרבו, לכדי פעולה אפקטיבית בשמחה וביצירתיות.

והואיל ובמסגרת הקורסים במכללה ניתנים למשתתף בקורס (להלן:"המשתתף") הן גישה לתכנים שונים בעל פה בכתב או במסגרת האינטרנט, לרבות: תכני קורסים, פורומים, מאמרים, וכיוצ"ב (להלן:"שירותי האינטרנט") והן מפגשים פרונטלים.

והואיל והמשתתף בקורס מעוניין/ת להשתמש בשירותי האינטרנט של המכללה ו/או להשתתף במפגשים הפרונטלים - והכל בהתאם לתנאי הקורס.

והואיל והצדדים מבינים ומסכימים שהביצוע המוצלח של השירותים במסגרת הסכם זה מחייב שיתוף פעולה מלא ונאמן של הצדדים להסכם.

לפיכך, ובהתאם לזאת, מוסכם ומותנה כדלקמן:

התנהגות הולמת

על המשתתף לנהוג ביושר, באופן מכובד ומקצועי.

על המשתתף לכבד את המומחיות המקצועיות והמוניטין של המכללה.

על המשתתף להימנע משימוש לרעה בשירותי האינטרנט של המכללה, כגון: התנהגות גסת רוח, התנהגות פוגענית הפוגעת במוניטין של המכללה, פרסום חומר בוטה, חומר מאיים, חומר הפוגע בפרטיות הזולת, חומר הפוגע ברגשות הזולת, חומר המנוגד לרוחה של מכללת כוונה, חומר המפר הוראות חוק, וכל חומר היכול לחשוף את המכללה לחבות משפטית אזרחית או פלילית.

כמו כן מתחייב המשתתף לשפות ולפצות את המכללה בגין כל נזק ישיר או עקיף בקשר עם תביעה ו/או דרישה הנובעת מהצגה ו/או שימוש המשתתף בשירותי האינטרנט.

הפרת סעיף התנהגות הולמת

כל התנהגות משתתף אשר אינה עולה בקנה אחד עם סעיף "התנהגות המשתתף" תהווה הפרה של הסכם זה ועלולה להביא באופן מיידי לסיום פעילותו של המשתתף במסגרת המכללה.

סיום פעילות המשתתף במסגרת המכללה כאמור לעיל יוחלט באופן בלעדי על ידי צוות המכללה ו/או מי שימונה לאחראי על נושא זה מטעם המכללה.

סיום פעילות משתתף עקב הפרת סעיף "התנהגות הולמת" ימנע מהמשתתף זכות לכל החזר כספי כלשהו, להמשך קבלת חומרים ומוצרים עתידיים במסגרת המכללה, וכל זכות אחרת המגיעה למשתתף בקורסי המכללה.

המפר סעיף התנהגות המשתתף לא יהיה זכאי לזכויות כלשהן בשל ביטול השתתפות בקורס, אף אם האמור בביטול במסגרת 30 יום שלאחר רישומו לקורס.

אחריות המשתתף להתפתחותו ולמעשיו שלו במסגרת הקורס

במסגרת הקורסים במכללה מכוון המשתתף למצוא בעצמו צליל מכוון אשר יביאו להעצמה אישית ולהתפתחותו האישית מתוך כוחותיו שלו.

בתוך כך אין הקורסים של המכללה או המידע המועבר בתכני האינטרנט של המכללה באים להחליף שירותים של אנשי מקצוע מיומנים בכל תחום לרבות: בריאות הנפש, זוגיות, ייעוץ כלכלי, ייעוץ משפטי, רפואי וכיוצ"ב.

בהתאם לאמור לעיל - עצות והכוונה ככל שניתנות במסגרת הקורסים הינם בגדר הכוונה לפיתוח כיווני חשיבה בלבד וכפופות לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתתף.

המכללה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף או אחר למשתתף אשר כתוצאה משימוש בחומרים המובאים בתכני האינטרנט של כוונה.

המשתתף מסכים ומאשר כי לא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מכללת כוונה ו/או מי מטעמה בגין השתתפותו בקורס כוונה, ושימוש בתכני האינטרנט של כוונה.

זכויות הקניין

התכנים של מכוללת כוונה מוגנים בזכויות יוצרים ואני רוכש אותם לשימושי האישי אני מבין שאין לי רשות ללמד או להכשיר אנשים אחרים בכלים שלמדתי בכל מקום שהוא

כל חומר אשר יועלה לאינטרנט במסגרת שירותי האינטרנט בקורסים במכללה וכל חומר אשר יינתן במהלך קורסי כוונה, בין אם נוצר בהשתתפות המשתמש ובין אם לאו יהיו נכסיה של המכללה.

כל הזכויות וזכויות הקניין בנכסי המכללה יישארו בשליטתה ובבעלותה הבלעדית של המכללה, גם לאחר ביטולו ו/או פקיעתו של הסכם זה. למשתתף לא יהיו זכויות בנכסי כוונה לרבות: תכנים כתובים, הקלטות וידאו, הקלטות קול, תמונות, תכנות, מצגות וכיוצ"ב.

סודיות ואי תחרות

המשתתף מאשר ומסכים כי: תכנים, כלים, תהליכים, אסטרטגיות, חומרים ומידע שנלמדים בקורסים או שהובאו בשירותי האינטרנט של המכללה הינם חסויים ומוגנים בזכויות יוצרים.

המשתתף מסכים שלא לרשום, לשתף, לשכפל, להפיץ, ללמד, מתוך החומרים מהקורס או באתרי האינטרנט ללא קבלת אישור מפורש ממכללת כוונה לרבות שיתוף בשם המשתמש והסיסמא והעלאת תכנים מתוך הקורס לרשת האינטרנט.

המשתתף מצהיר כי ידוע לו שהוא עלול להיתבע בגין שימוש אסור בקניינו של המכללה בהתאם לסעיף סודיות זה.

שימוש מכללת כוונה בקניינה ובחומרים המצויים בתכני האינטרנט

המשתתף מצהיר כי הוא יודע ומסכים שחלקים מהקורסים עשויים להיות מוקלטים בוידאו בתמונות סטילס ובאודיו.

המשתתף מסכים כי למכללה יש את הזכות הבלעדית והרשות להשתמש בצילומים ובהקלטות אף אם הם כוללים מידע אודות המשתתף, לרבות, אך לא רק: שמו, דמותו, קולו, פרטים ביוגרפים, וכל תוכן שנקלט במסגרת ההשתתפות בקורס.

המכללה יכולה להשתמש בחומרים אלו בין השאר לפרסום, שיווק, המלצה, או כל מטרה אחרת בכל מדיה או פורמט, באינטרנט ו/או במצב לא מקוון.

בתקופת השתתפות בקורס ולאחריה, ללא תשלום כלשהו למשתתף.

המשתתף מצהיר ומסכים כי הזכויות הבלעדיות לכל ההקלטות והצילומים וכיוצ"ב הינם בבעלות בלעדית של המכללה ואין לאכל טענה ו/או תביעה בגינם.

תהליך הכוונה אישי

המשתתף מצהיר כי ידוע לו, כי במידה שישתמש בשירותי מכוון כלשהו מחברת כוונה, הרי התהליך, מחירו, תכניו ותוצאותיו יהיו על אחריותו הבלעדית ובמישור היחסים שבין המשתתף למכוון בלבד וכי המשתתף מוותר/ת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המכללה בגין כל נזק הקשור עם תהליך אישי זה.

אחריות לשירותי האינטרנט

המשתתף מצהיר בזאת כי ידוע לו כי המכללה מקבלת שירותי שרת האינטרנט לצורך העברת הקורסים מגורמים חיצוניים, וכי אין למכללה כל שליטה על שרת האינטרנט, לרבות על תקלות, מהירות חיבור וכיוצ"ב.

המשתתף מסכים ומאשר כי לא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מכללת כוונה ו/או מי מטעמה בגין שירותים אלו.

אחריות המפגשים הפרונטלים

המשתתף מצהיר כי ידוע לו שמכללת כוונה מקבלת שירותי אירוח לצורך קיום המפגשים הפרונטלים בקורסים.

מכללת כוונה אינה נושאת באחריות בגין קרות כל נזק או תאונה במסגרת המפגשים הפרונטלים – כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה באם תהיה למשתתף בגין נזק ו/או תאונה הקשור עם מקום האירוח יחולו במישור שבין המשתתף לבין מקום האירוח בלבד.

המשתתף מסכים ומאשר כי לא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מכללת כוונה ו/או מי מטעמה בגין כל תאונה ו/או נזק שיכול במסגרת המפגשים הפרונטלים.

מדיניות ביטולים

המשתתף זכאי לבטל את השתתפותו בקורסים השונים במכללה בכל קורס בהתאם כללים הנהוגים בו ושפורסמו בחומרים של אותו קורס. וכנגד ביטול כאמור יוחזר למשתתף מלוא התשלום ששילם עבור הקורס, בפריסת תשלומים פרט לדמי הרשמה הנהוגים בקורסים.

אם לא נאמר אחרת במפורש בחומרי הקורס מדיניות הביטולים בתוכניות הבאות היא כדלקמן:

בקורס מכוונה לפעולה ניתן לבטל עד 21 ימים מההרשמה.

בקורס מכוונים - ניתן לבטל השתתפות בקורס עד שבועיים לפני פתיחת הקורס ולקבל החזר מלא, לאחר מכן ועד 14 יום מפתיחת הקורס בהפחתת 10%, ולאחר מכן לא ניתן לבטל.

ביטול כאמור ייעשה בתקופה בה ניתן לבטל את ההשתתפות ובכתב, לרבות וידוא טלפוני של קבלת הביטול בכתב אצל מנהל משרד כוונה ו/או האחראי הממונה לכך מטעם מכללת כוונה בתקופת הביטול או לחילופין השארת הודעה קולית בדבר הביטול לאחר משלוח ההודעה בכתב בתקופת הביטול .

זכות הביטול מותנית כאמור בהתנהגות הולמת במסגרת הקורס ואינה מוקנית למשתתף אשר התנהג באופן לא הולם כהגדרתו בסעיף "התנהגות הולמת" לעיל.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בירושלים.

שינוי ההסכם

ההסכם, על כל תנאיו מחייב את הצדדים וניתן לשינוי רק בכתב ובחתימת שני הצדדים.